Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo –pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

2.     Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

3.     Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.     Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.

4.3. Jeigu pardavėjas nevykdė savo pareigos pristatyti Prekes per sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas pateikia reikalavimą pristatyti Prekes per papildomą protingą terminą, atsižvelgiant į aplinkybes. Jeigu Pardavėjas nepristato Prekių per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Kai sutartis nutraukiama, pardavėjas nedelsdamas turi grąžinti pirkėjui visas jo sumokėtas sumas. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti visas pirkėjo sumokėtas sumas

4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

4.6 Pardavėjas įsipareigoja, per 1-4 darbo dienas pristatyti nupirktas prekes, neturint prekės sandėlyje pardavėjas privalo informuoti pirkėją dėl kito pristatymo laiko, arba pirkėjui nesutikus gražinti pinigus.

4.7. Parduoti prekes ir pateikti Pirkėjui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimo–pardavimo dokumentą;

4.8. Parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;

4.9. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektacijos prekės;

4.10. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

4.11. Suteikti Pirkėjui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes;

4.12. Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir sąlygomis ir nustatyta tvarka pakeisti prekę, vykdyti kitus teisėtus vartotojo reikalavimus;

4.13. Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės gavimo, jeigu pardavėjas ir Pirkėjas nesusitaria kitaip.

4.14. Laikytis įstatymuose nustatytų prekių pardavimo draudimų ir ribojimų;

4.15. Sužinojęs, kad parduodamos prekės nesaugios, nedelsdamas nutraukti mažmeninė prekybą šiomis prekėmis, informuoti vartotojus, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;

4.16. Gerbti ir saugoti Pirkėjo privatumą, naudoti jo asmens duomenis tik užsakymo vykdymo tikslais ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Plačiau duomenų tvarkymas aprašytas „Privatumo politika“;

4.17. Pardavėjas privalo suteikti Pirkėjui informaciją apie taikomą prekių kainų sumažinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 str. 8 dalyje nustatyta tvarka;

4.18. Vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

5.     Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tuo atveju, kai Pirkėjas atsisako prekių pirkimo–pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie sutarties atsisakymą elektroniniu paštu info@silkglow.lt pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, kurią galite rasti paspaudę nuorodą [nuoroda] arba pateikdamas aiškų laisvos formos pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

5.4. Prieš perkant gauti teisės aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią informaciją apie parduodamas prekes, susipažinti su jų saugą patvirtinančiai dokumentais;

5.5. Reikalauti iš Pardavėjo pakeisti prekę, sumažinti prekės kainą, neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę), jei prekė yra nekokybiška dėl gamyklinio broko;

5.6. Vienašališkai nenurodant priežasčių nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą;

5.7. Pirkėjas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, prekės trūkumų pašalinimo išlaidų, jeigu Pardavėjui per protingą terminą trūkumų nepašalinus juos pašalina vartotojas ar jo pasitelkti tretieji asmenys, atlyginimą;

5.8. Kreiptis į Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytas institucijas ar teismą, jeigu Pardavėjas nevykdo jo teisėtų reikalavimų grąžinti įsigytas prekes, pašalinti jų trūkumus, sumažinti kainą, pakeisti ir (ar) suteikti informaciją;

5.9. Pakeisti, papildyti registracijos duomenis arba panaikinti savo registraciją el. parduotuvėje.

6.     Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Jeigu Pirkėjas, pažeisdamas savo pareigą, prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių nepriima ar atsisako priimti daiktus, Pardavėjas turi teisę atsisakyti vykdyti sutartį ir reikalauti padengti prekių grąžinimo išlaidas.

6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7.     Prekių kainos

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

8.     Prekių užsakymas ir apmokėjimas

8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb bankas, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

9.     Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

9.3. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jogelektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

9.4. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.

9.5 Pardavėjas įsipareigoja, per 1-4 darbo dienas pristatyti nupirktas prekes, neturint prekės sandėlyje pardavėjas privalo informuoti pirkėją dėl kito pristatymo laiko, arba pirkėjui nesutikus gražinti pinigus.

9.6 Pirkėjas yra susipažinęs, kad prekės pristatomos į„Omniva“ ,"LPEXPRESS" paštomatus, per kurjerius, siunčiamos paštu į Pirkėjo nurodytu adresu.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).